Regional avfallsstrategi
för Östergötland

Välkommen!

Hej och välkommen till Östergötlands regionala avfallsstrategi. Vad bra att du har hittat hit. Östergötlands Regionala avfallsstrategi är resultatet av ett projekt som pågått i tre år (start 2019) där deltagare från olika kommuner i Östergötland har varit en viktig del i processen.

Strategin består av ett självskattningsverktyg som syftar till att få fram en nulägesanalys med ett visualiserat resultat över var kommunen befinner sig i avfallsarbetet. I denna första version av självskattningsverktyget ligger fokus på avfallsfrågan i samhällsplanering och avfallsförebyggande i kommunal verksamhet. Dessa nuvarande fokusområden i strategin är ett resultat av den behovsanalys och samverkan som skett under projektet gång. Verktyget kan framöver komma att utvidgas och uppdateras med fler fokusområden.

Utifrån resultatet i självskattningen kan tjänstepersoner kommunicera utvecklingsbehov till politiker och ledning för implementering och genomförande. Självskattningsverktyget kan också användas som stöd vid framtagande av nya avfallsplaner. Användandet av självskattningsverktyget kan även förbättra samverkan inom kommunen i dessa frågor, se ”Så här kan du göra självskattningen” för tips på arbetsgång.

Vid genomförande av självskattningen är det viktigt att spara ner sitt resultat då ingenting sparas automatiskt på webbplatsen. Du sparar ner ditt resultat genom att skriva ut resultatsidan, antingen fysiskt på papper eller som pdf. Du kan också spara den fullständiga www-adressen till just ditt resultat.

Efter genomförd självskattning kan ni även klicka er vidare till vägledningar för inspiration till fortsatt arbete. Samtliga kommuner är medlemmar i Avfall Sverige och har tillgång till deras material.

Så här kan du göra självskattningen

Beroende på kommunens förutsättningar kan processen för självskattning se olika ut. Nedan beskrivs en möjlig process genom åtta steg. Du avgör själv vad som passar din kommun bäst.

  1. Förankra användningen av självskattningsverktyget inom organisationen (medarbetare och chefer) och att arbete utifrån den Regionala Avfallsstrategin är på gång att påbörja
  2. Utse en ansvarig person (kanske är det du själv) som väljer ut en arbetsgrupp som förslagsvis består av sakkunnig inom kommunal avfallsplanering (avfallsbolag eller motsvarande), strategiska miljöfrågor, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, tillsyn och upphandling.
  3. Samtliga i arbetsgruppen besvarar frågorna i självskattningen enskilt först, skriver ut eller sparar resultatet och markerar de frågor som behöver diskuteras i helgrupp i arbetsgruppen. Resultatet skickas tillbaka till ansvarig person som sammanställer resultatet inför en workshop.
  4. Ansvarig person bjuder in arbetsgruppen till en halvdags workshop där samtliga frågor i självskattningen besvaras tillsammans. Lägg mest tid på de frågor som i tidigare steg definierat som viktigast att diskutera tillsammans. Varje fråga har ett tillhörande diskussionsunderlag som kan vara ett stöd i diskussionerna.
  5. Skriv ut eller spara resultatet.
  6. Prioritera de viktigaste områdena att arbeta vidare med.
  7. Ta fram en plan för hur resultatet ska användas och implementeras och följas upp.
  8. Genomför och följ upp.

Strategins fokusområden

I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur. Därför är frågan om hur man planerar för avfallshantering i den fysiska planprocessen högaktuell. Att inkludera avfallsfrågan tidigt i den fysiska planeringen skapar möjligheter att tillgodose en tillgänglig och hållbar infrastruktur för alla medborgare i en kommun. Ytor för avfallets infrastruktur är en fråga som inte går att lösa i varje enskild detaljplan utan bör ingå i kommunens översiktsplan.

Diskussioner om mål, rutiner och åtgärder är centrala aktiviteter i processen och bör pågå under hela arbetet med framtagandet så väl som genomförandet av avfallsplanen.

Avfallsförebyggande handlar om att förebygga att avfall uppstår. Att förebygga avfall är det viktigaste steget i avfallshierarkin för att minska vår miljöpåverkan. Avfallshierarkin är en EU-lagstadgad ordning för hur avfall ska hanteras och målet är att befinna sig så högt upp på avfallstrappan som möjligt. Den största miljöpåverkan i en produkts livscykel sker vid utvinningen av råvaror samt vid tillverkning. Förebyggande av avfall bidrar även till ekonomiska vinster, det är ofta billigare och mer lönsamt att undvika avfall. Inköpskostnaderna minskar om bara det allra nödvändigaste inhandlas. Proportionerlig mängd varor sparar även plats i lokalerna och är ett steg i att effektivisera lagring och hantering av varor.